Catastre

 

Realitzar una declaració davant el Cadastre es obligatori als següents casos:

 • Quan s'adquireixca o es consolide la propietat d'un bé immoble (vivenda, pis, local, garatge o finca rústica).
 • Quan es constituixca, modifique o adquireixca un dret real de superfície o d'usufructe o un altre dret real de gaudiment.
 • Quan s'otorgue o modifique una concessió administrativa.
 • Quan es construixca, s'amplie, reforme o rehabilite una vivenda, pis o local, o es derroquen les ja existents.
 • Quan se modifique el l'ús o destí o la classe de conreu o aprofitament dels bens immobles.
 • Quan es realitze una segregació, divisió, agregació o agrupació de bens immobles.
 • Quan varíe la composició interna o la quota de participació en les Comunitats.

Les declaracions hauràn de presentar-se en eltermini de dos mesos comptatsa partir del dia següent a l'atorgament de l'escriptura pública, o si és el cas, document en què es formalitze l'alteració,variació, construcció.. Les declaracions hauràn de presentar-se:

 • A les Gerències, Subgerències o Unitats locals del Cadastre o les Delegacions d'Economia i Hisenda en que s'integren.
 • Als demés òrgans i oficines que se relacionen a l'article 38.4 de la Llei 30/1992, de 26 denovembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del PRocediment Administratiu Comú.
 • A l'Ajuntament, al terme municipal del qual, s'ubique el bé immoble a què es referiexca la sol·licitud.
   

MODELS DE DECLARACIONS: 901-N, 902-N, 903-Ni 904-N

901-N : Declaració d'alteració de la titolaritat ivariació de la quota de participació en bens immobles urbans o rústics. Caldràaportar la següent documentació, segons els casos que s'especifiquen:

En tot cas:

Si no se dispossa d'etiqueta d'identificació fiscal, fotocòpia cotejada del document expedit per l'Agencia Estatal d'Administració Tributària per a la constància del número d'identificació fiscal (NIF) del declarant, o delseu document nacional d'identitat (DNI) o,al seu cas, del document oficial en que conste el seu número d'identificació d'estranger (NIE).

Originali fotocòpia o copia cotejada, del document que acredite l'alteració, ja siga escriptura pública, contrat privat, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietato altres.

En cas de que no conste la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats per la declaració al document que acredite l'alteració:

Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de la Oficina Virtual del Cadastre o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel Gerent o Subgerent del Cadastre on conste la referència cadastral, o fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'Impostsobre BensImmobles.

En cas d'adquisició del bé o dret en comú pels cònjuges, si el document en què se formalitze l'alteració no acredita la existència del matrimoni:

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del Llibre de Família o qualsevol document que acredite tal condició (certificat del Registre Civil, etc.).

En cas de que se constituixca un dret de superfície o una concessió administrativa sobre part d'un bé immoble:

Documentació que reflexe la descripció gràfica de l'immoble original abans de la constitució de la concessió administrativa o dret de superficiei la descripció gràfica de l'immoble resultant sobre el que recau la concessió administrativa o dret de superficie,amb plànols a escala que reflexen totes les cotes necessàries per a realitzar el càlcul de superfícies.

En cas de que el declarant actúe com arepresentant del obligat a declarar:

Document acreditatiu de la representació.
 

902-N: Declaració cadastral per nova construcció, ampliació, reforma o rehabilitació de bens immobles. Caldrà aportar la següent documentació, segons els casos que s'especifiquen:

En tot cas:

Si no se dispossa d'etiqueta d'identificació fiscal, fotocòpia cotejada del document expedit per l'Agencia Estatal d'Administració Tributària per a la constància del número d'identificació fiscal (NIF) del declarant, o delseu document nacional d'identitat (DNI) o,al seu cas, del document oficial en que conste el seu número d'identificació d'estranger (NIE).

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, de l'escriptura d'obra nova, en cas de que s'haja atorgat este document.

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del certificat final d'obra, visat pel col·legi professional corresponent, o,al seu defecte, de qualsevol altre document que permitixca acreditar la finalització de l'obra.

Fotografía de l'edifici complet, realitzadaa colori tamany 10 x 15 centímetres .

Plànol d'emplaçament,amb indicació del nom de la localitat, de la vía públicai del número, representat preferentment sobre la cartografía cadastral obtinguda de la Oficina Virtual del Cadastre.

Plànol de la parcel·la, acotati superficiat amb indicació de l'escala, representat preferentment sobre la cartografía cadastral obtinguda de la Oficina Virtual del Cadastre.

Plànols acotats per cada planta de l'edifici amb distinta distribució, de conformitat amb l'obra realment executada. En estos plànols se representarà cadascun dels local amb ús diferenciat (vivenda, garatje, traster, etc.), amb expressió de les superfícies construïdes.

Memoria de materialsi calitats del projecto executat.

Documentació acreditativa del cost d'execució material de les obras.

En cas de que no conste la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats per la declaració al document que acredite l'alteració:

Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de la Oficina Virtual del Cadastre o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel Gerent o Subgerent del Cadastre on conste la referència cadastral, o fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'Impostsobre BensImmobles.

En cas de divisió horitzontal:

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document acreditatiu de la divisió horitzontal.

Alsplànols assenyalats al punt7, la distribució dels locals a representar serà coincidentamb la descripció existent de la divisió horitzontal. Tanmateix, se representaran gràficament els espais corresponents a tots els elements comuns amb expressió de les superfícies construïdes.

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document públic acreditatiu de l'adscripció a l'úsigaudiment exclusiui permanent d'un titular dels trasters i/o placas de garatje, en elseu cas.

Plànol a escala descriptiu de la distribució dels trastersi places d'estacionament assenyalats al punt 13, en elseu cas, junt amb el quadre de superfícies construïdes assignades als mateixos.

En cas d'edifici de protecció oficial o rehabilitació protegida:

Originali fotocòpia, o copia cotejada, de la Cèdula de Calificació Definitiva.

En cas de modificació del titular cadastral per adquisició de la propietat:

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document que acredite l'adquisició de la propietat, ja siga escriptura pública, contrat privat, sentència judicial, certificació del Registr de la Propietat u altres.

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del Llibro de Familia o de qualsevol document que acredite la exostència del matrimoni, com certificat del Registre Civil, etc.. (quanl'adquisició s'haguera realitza en comú pels cònjuges,i el document en el què se formalitza l'adquisició no acredite tal condició).

En cas de que el declarant actúe coma representant de l'obligat a declarar:

Document acreditatiu de la representació.
 

903-N : Declaració caastral per agregació, agrupació, segregació o divisió de bens immobles. Caldrà aportar la següent documentació, segons els casos que s'especifiquen:

En tot cas:

Si no se dispossa d'etiqueta d'identificació fiscal, fotocòpia cotejada del document expedit per l'Agencia Estatal d'Administració Tributària per a la constància del número d'identificació fiscal (NIF) del declarant, o delseu document nacional d'identitat (DNI) o,al seu cas, del document oficial en que conste el seu número d'identificació d'estranger (NIE)

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document que acredite l'alteració, ja siga escriptura pública, contrat privad, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietataltres.

Descripció gràfica de la situació anterior, mitjançant plànol cadastral obtingut de la Oficina Virtual de Cadastrei plànols a escala o croquis que reflexen totes les cotes necessàrias per al càlcul de superficies.

Descripció gràfica de la situació resultant, mitjançant plànols a escala o croquis que reflexen totes las cotes necessàries per a realitzar el càlcul de superficies.

En cas de que no conste la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats per la declaració al document que acredite l'alteració:

Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de la Oficina Virtual del Cadastre o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel Gerent o Subgerent del Cadastre on conste la referència cadastral, o fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'Impostsobre BensImmobles.

· En cas de divisió horitzontal:

Plànols acotats per cada planta de l'edifici amb distinta distribució, en el què es representarà cadascun dels locals amb ús diferenciat(vivenda, garatje, traster, etc.), coincident amb la descripció existenta la divisió horitzontal, així com la representació de tots els elements comuns, amb expresió de les superficies construïdes.

 

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document públic acreditatiu de l'adscripció a l'úsi gaudiment exclusiui permanent d'un titolar dels trasters i/o places de garatje,al seu cas.

Plànol a escala descriptiu de la distribució dls trastersi places d'estacionament assenyalats al punt 7,al seu cas, amb expressió de les superfícies construïdes.

En cas d'agrupacionsi agregacions en les que la parcel·la resultant no se veja alterada en la seua configuració física per incloure de forma íntegra a totes les parcel·les agrupades o agregades, serà suficient amb aportar el plànol obtingut de la Oficina Virtual del Cadastre, amb indicació de les parcel·les cadastrals corresponents.

En cas de modificació del titolar cadastral per adquisició de la propietat:

Originali fotocòpia, o còpia cotejada, del document que acredite l'adquisició de la propietat, ja siga escriptura pública, contrat privad, sentència judicial, certificació del Registre de la Propietat o altres.

Originalifotocòpia, o còpia cotejada, del Llibre de Familia o de qualsevol document que acredite la existència del matrimoni, com certificat del Registre Civil, etc. (quan l'adquisició s'haguera realitzat en comú pels cònjuges i el document en el que es formalitza l'adquisició no acredite tal condició)

En cas de que el declarant actúe com arepresentant de l'obligat a declarar:

Document acreditatiu de la representació.
 

904-N : Declaració cadastral per canvi de conreu o aprofitament, canvi d'ús o demolició o enderrocament de bens immobles. Caldrà aportar la següent documentació, segons els casos que s'especifiquen:

En tot cas:

Si no se dispossa d'etiqueta d'identificació fiscal, fotocòpia cotejada del document expedit per l'Agencia Estatal d'Administració Tributària per a la constància del número d'identificació fiscal (NIF) del declarant, o delseu document nacional d'identitat (DNI) o,al seu cas, del document oficial en que conste el seu número d'identificació d'estranger (NIE)

Originali fotocòpia o còpia cotejada, del document que acredite l'alteració (llicència o autorització administrativa, projecto visat, certificat tècnic o equivalent).

En cas de que no conste la referència cadastral de l'immoble o immobles afectats per la declaració al document que acredite l'alteració:

Certificació cadastral electrònica obtinguda a través de la Oficina Virtual del Cadastre o certificació cadastral o qualsevol document expedit pel Gerent o Subgerent del Cadastre on conste la referència cadastral, o fotocòpia de l'últim rebut justificant del pagament de l'Impostsobre BensImmobles.

En cas de demolició oenderrocament parcial:

 

Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtingut de la Oficina Virtual del Cadastre,i plànols a escala o croquis que reflexen totes les cotes necessàrias per a realitzar el càlcul de superfícies. En cas de impossibilitat d'obtindre el plànol de la Oficina Virtual del Cadastre,es podrà aportar croquis de localització, amb indicació del municipi, referència cadastral, vía, número, paratge, polígon i parcel·la.

En cas de canvios de classe de conreu o aprofitament que afecten solament a part d'una subparcel·la:

Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtinguda de la Oficina Virtual del Cadastre,i plànols a escala o croquis que reflexen totes les cotes necessàries per a realitzar el cálcul de superficies. En cas de impossibilitat d'obtindre el plànol de la Oficina Virtual del Cadastre, es podrà aportar croquis de localització, amb indicació del municipi, referència cadastral, vía, número, paratge, polígon i parcel·la.

En cas de canvis d'ús o destí que no afecten a totes les construccions ubicades al immoble:

Descripció gràfica de la situació resultant, realitzada sobre plànol cadastral obtingut de la Oficina Virtual del Cadastre,i plànols a escala o croquis que reflexen totes les cotes necessàries per a realitzar el càlcul de superficies. En cas de impossibilitat d'obtindre el plànol de la Oficina Virtual del Cadastre,es podrà aportar croquis de localització,amb indicació de municipi, referència cadastral, vía, número, paratje, polígoni parcel·la.

En cas de que el declarant actúe com arepresentant del obligat a declarar:

Document acreditatiu de la representació.