ÚS OBLIGATORI MASCARETES

Hui, 20 de maig de 2020, s'ha publicat en el B.O.E. l'Ordre que regula les condicions per a l'ús obligatori de la mascareta per part de la població. Entrarà en vigor demà 21 de maig de 2020.    L'ús de mascareta serà obligatori en la via pública  per a les persones de sis anys d'ara en avant, en espais a l'aire lliure i en qualsevol espai tancat d'ús públic o que es trobe obert al públic, sempre que no siga possible mantindre una distància de seguretat interpersonal d'almenys dos metres.    L'obligació continguda en el paràgraf anterior no serà exigible en els següents suposats:  
  1. Persones que presenten algun tipus de dificultat respiratòria que puga veure's agreujada per l'ús de màscara.
  2. Persones en les quals l'ús de màscara resulte contraindicat per motius de salut degudament justificats, o que per la seua situació de discapacitat o dependència presenten alteracions de conducta que facen inviable la seua utilització. 
  3. Desenvolupament d'activitats en les quals, per la pròpia naturalesa d'aquestes, resulte incompatible l'ús de la màscara. 
  4. Causa de força major o situació de necessitat. 

 

Font: Ministeri de Sanitat.