RESULTAT DEFINITIU - SEPE AGRARI 2020

Tenint en compte l’expedient relatiu al programa de Col·laboració “SEPE - Corporacions Locals 2020” per a pal·liar la desocupació agrícola eventual.

Atès que es va convocar la Comissió de Baremació del candidats remesos per LABORA de l’Oficina d’Alzira, tenint en compte les instruccions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), establertes en els Bases Reguladores del Procediment de Selecció dels Treballadors del Programa de Foment de l’Ocupació Agrari.

Vistos els resultats de les Baremacions, continguts en l’Acta de data 08/07/2020, que es varen fer públics mitjançant Edicte Provisional, de data de publicació 08/07/2020, concedint -se un termini de 5 dies hàbils a partir de l’endemà a la seua publicació en la pàgina web municipal perquè pogueren presentar -se al·legacions pels interessats.

Vist que no s’ha produït cap al·legació ni reclamació.

Es fa públic, als efectes pertinents el resultat definit iu de la Selecció/Baremació dels candidats adscrits al programa.