RESULTAT BAREMACIÓ - SEPE AGRARI 2020

Tenint en compte l’expedient relatiu al programa de Col·laboració “SEPE-Corporacions Locals 2020” per a pal·liar la desocupació agrícola eventual.

 

Atès que es va convocar la Comissió de Baremació del candidats remesos per LABORA de l’Oficina d’Alzira, tenint en compte les instruccions del Servei Públic d’Ocupació Estatal (SEPE), establertes en els Bases Reguladores del Procediment de Selecció dels Treballadors del Programa de Foment de l’Ocupació Agrari.

 

Vistos els resultats de les Baremacions, continguts en l’Acta de data 08/07/2020. Es fa públic als efectes pertinents, tenint la consideració de provisionals, i concedint-se un termini de 5 dies hàbils, perquè puguen presentar-se les al·legacions o reclamacions que es consideren oportunes pels interessats, a partir de l’endemà a la seua publicació en la web municipal. Transcorregut el dit termini, es valoraran, si fora el cas, les al·legacions que s’hagueren presentat, procedint-se a publicar el barem definitiu.