EMCORP 2020 - RESULTADO DEFINITIVO

Tenint en compte l'expedient relatiu al programa d'iniciativa social en colaboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (PLAN AVALEM EXPERIÈNCIA - CONVOCATORIA EMCORP 2020) convocat por GVA Labora per a la contractació de persones desocupades de, al menys, 30 anys d'edat. 

Atès que el dia 7 de setembre es va convocar la Comissió de Baremació dels candidats remesos per LABORA de l'Oficina d'Alzira, tenint en compte els criteris publicats en Resolució de 30 de desembre de 2019, del Director General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació publicada al DOGV en data 24 de gener de 2020. 

Vistos els resultats de les Baremacions que es varen fer públic mitjantçant la publicació de l'Acta de selecció de data 07/09/2020 als efectes pertinents, tenint la consideració de provisional, i concedint-se un termini de 5 dies hàbils a partir de l'endemà a la seua publicació en la web municipal, perquè pogueren presentar-se al·legacions o reclamacions pels interessats.

Vist que no s'ha produït cap al·legació ni reclamació transcorregut el dit termini.

Es fa públic, com a definitiva l'Acta de Selecció de data 07/09/2020.