EDICTE - RESOLUCIÓ AJUDES AUTÒNOMS BENICULL DE XÚQUER

Tenint en compte l'expedient relatiu a la subvenció convocada per l'Ajuntament de Benicull de Xúquer per autònoms del municipi afectats per la crisi econòmica generada pel Covid-19. 

Atès que es va convocar la Comissió de Valoració de les sol·licitudes rebudes per aquest Ajuntament, tenint en compte les instrucciones establertes en les Bases Reguladores de la subvenció de l'Ajuntament destinada als autònoms del muncipi per afrontar la crisi econòmica conseqüència del Covid-19. 

Vistos els resultats del dictamen de la Comissió de Valoració, contingut en l'acta de data 31/08/2020. Es fa públic als efectes pertinents, tenint la consideració de provisionals, i concedint-se un termini de 10 dies hàbils, perquè puguen presentar-se les al·legacions o reclamacions que es consideren oportunes pels interessats, a partir de l'endemà a la seua publicació en la web muncipal. Transcorregut el dit termini, es valoraran, si fora el cas, les al·legacions que s'hagueren presentat, procedint-se a publicar l'edicte definitiu.