EDICTE DEFINITIU - AJUDES LOCALS AUTÒNOMS BENICULL DE XÚQUER

Tenint en compte l'expedient relatiu a la subvenció convocada per l'Ajuntament de Benicull de Xúquer per autònoms del municipi afectats per la crisi econòmica generada pel Covid-19. 

Atès que es va convocar la Comissió de Valoració de les sol·licitudes rebudes per aquest Ajuntament, tenint en compte les instrucciones establertes en les Bases Reguladores de la subvenció de l'Ajuntament destinada als autònoms del muncipi per afrontar la crisi econòmica conseqüència del Covid-19. 

Vistos els resultats del dictamen de la Comissió de Valoració, contingut en l'acta de data 31/08/2020 que es varen fer públics mitjantçant Edicte Provisional, de data de publicació 02/09/2020, concedint-se un termini de 10 dies hàbils, a partir de l'endemà a la seua publicació en la pàgina web muncipal perquè pogueren presentar-se al·legacions pels interessats. 

Vist que no s’ha produït cap al·legació ni reclamació.

Es fa públic, als efectes pertinents el resultat definitiu de l'adjudicació de les ajudes directes als sol·licitants.