ACTA FINAL - EMCORP 2020

Tenint en compte l'expedient relatiu al programa d'iniciativa social en colaboració amb corporacions locals de la Comunitat Valenciana (PLAN AVALEM EXPERIÈNCIA - CONVOCATORIA EMCORP 2020) convocat por GVA Labora per a la contractació de persones desocupades de, al menys, 30 anys d'edat. 

Atès que es va convocar hui 7 de setembre la Comissió de Baremació dels candidats remesos per LABORA de l'Oficina d'Alzira, tenint en compte els criteris publicats en Resolució de 30 de desembre de 2019, del Director General del Servici Valencià d'Ocupació i Formació publicada al DOGV en data 24 de gener de 2020. 

Vistos els resultats de les Baremacions, continguts en l'Acta de data 07/09/2020. Es fa pública l'Acta de selecció als efectes pertinents, tenint la consideració de provisional, i concedint-se un termini de 5 dies hàbils, perquè puguen presentar-se les al·legacions o reclamacions que es consideren oportunes pels interessats, a partir de l'endemà a la seua publicació en la web municipal. Transcorregut el dit termini, es valoraran, si fora el cas, les al·legacions que s'hagueren presentat, procedint-se a publicar el barem definitiu.