URBANISME

 Benvinguts a l'Àrea d'Urbanisme

L’urbanisme constitueix l’organització i ordenació dels edificis i els espais d’un municipi d’acord amb un marc normatiu. És per tant una disciplina que defineix el disseny i l’entorn de la localitat, tenint en compte l’estètica, la sociologia, l’economia, la política, la higiene i la tecnologia.

 

L’àrea d’urbanisme té com a objectius ordenar el desenvolupament urbanístic del terme municipal de Benicull de Xúquer, exercint la funció pública que compren la planificació, organització, direcció i control de l’ocupació i utilització del sòl, garantint que les construccions del municipi s’executen d’acord al Pla General d’Ordenació Urbana, així com vetllar pel compliment de la legalitat urbanística vigent.

A l’oficina tècnica es troben els serveis tècnics municipals que, juntament amb els serveis administratius de l’Ajuntament, estan organitzats per a realitzar aquestes funcions de tramitació, informació i planificació als ciutadans.

Aquests objectius es materialitzen en unes funcions específiques:

• Planejament i ordenació urbana.
• Desenvolupament i gestió d’aquest plantejament.
• Gestió de tot el relacionat amb l'habitatge i rehabilitació d’edificis.
• Concessió de llicències urbanístiques, d’activitat, d’obertura, de guals i d’ocupació de via pública.
• Ruïnes i patologies de la construcció.
• Ordres d’execució i execucions substitutòries.
• Control de legalitat de les matèries anteriors.

 

Enllaços d'interes

Sede Electrònica Cadastre

Consellería de Vivenda, Obres Públiques i Vertebració del Territori